Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung

Bộ lọc tự làm sạch biện pháp phòng ngừa

Tự làm sạch bộ lọc chỉ có thể được sử dụng ở mức điện áp / tần số chỉ ra trên Optra.

Các bộ lọc sẽ được phục vụ tại các khoảng thường xuyên. Trước khi làm sạch và bảo trì, hãy chắc chắn để ngắt kết nối các bộ lọc tự làm sạch.

Đảm bảo rằng phích cắm không phải là ướt khi nó được làm sạch hoặc kết nối phải được khô trước khi biến nó trên một lần nữa.

Không tháo dây nguồn với hai bàn tay ướt.

Tự làm sạch bộ lọc được giới hạn để sử dụng hồ cá.

Nếu bộ lọc bị hỏng, đặc biệt là nếu dây điện bị hư hỏng có thể không được sử dụng.

Đảm bảo rằng các bộ lọc tự làm sạch là làm việc ở cấp độ chính xác nước và bộ lọc có thể không được sử dụng mà không có nước.

Không tháo rời hoặc sửa chữa tư nhân để tránh nguy hiểm hoặc gây thiệt hại cho cơ thể, duy trì bởi các chuyên gia